Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MS BYGG - MS BUTIK, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Wincentego Witosa 6A, wpisana do CEIDG, tel. 0046 70 617 22 99, office@msbutik.se, NIP: 953-191-93-21, REGON: 367908577.
2. MS BYGG - MS BUTIK z siedzibą w 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Wincentego Witosa 6A, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas dokonywania procesu zakupu towaru przez sklep internetowy (Dane osobowe), tj.:
• imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, wykształcenie-zawód, staż pracy, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji Państwa zamówień, oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności produkcji , sprzedaży towaru i realizacji płatności, obsługi
• realizacji obowiązków MS BYGG - MS BUTIK przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, także ich archiwizacji
• ochrony praw MS BYGG - MS BUTIK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych MS BYGG - MS BUTIK płatności
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji dot. produkcji sprzedaży towaru w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody.
4. MS BYGG - MS BUTIK może przekazywać Dane osobowe następującym stronom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
4.1. podmiotom, z którymi MS BYGG - MS BUTIK ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MS BYGG - MS BUTIK przewidzianych prawem, ochrony praw MS BYGG - MS BUTIK zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MS BYGG - MS BUTIK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności MS BYGG - MS BUTIK może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi firma współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MS BYGG - MS BUTIK oraz wymogami prawa
4.2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania)
4.3. przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
4.3.1. administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
5. Macie Państwo prawo do:
5.1. żądania dostępu do Danych osobowych
5.2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe
5.3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym")
5.4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych
5.5. przenoszenia Danych osobowych. Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MS BYGG - MS BUTIK macie Państwo prawo przesłać innemu podmiotowi
5.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
5.7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Okres przechowywania danych.
6.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: office@msbutik.se lub tel. 0046 70 617 22 99.